سلام و عذر خواهی از شما بخاطر دیر شدن نشریه.

نشریه بعد امتحانات شروع می شود.